Integritetspolicy

Restaurang NyaEtage (KAY Kitchen Food AB) Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2019-11-24

1. Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Att du som kund känner förtroende för oss i hur vi värnar om din integritet är mycket viktigt för oss.

Denna policy ("Integritetspolicy") har utformats för att medvetandegöra dig om att KAY Kitchen Food AB ("Restaurang NyaEtage", "vi", "oss") behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur Zelkos Kitchen KB behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd ("Dataskyddsreglerna").

Integritetspolicyn gäller då KAY Kitchen Food AB tillhandahåller varor och tjänster till dig vid köp och beställning i vår restaurang eller på vår webbplats www.nyaetage.se, vid övrig kontakt med oss, via nyaetage.se, e-post eller telefon.

Utöver denna Integritetspolicy gäller våra köpvillkor för köp och beställningar på nyaetage.se.

2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet "Personuppgifter" information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress, telefonnummer och köphistorik.

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Person/företagsuppgifter. Med begreppet "Behandling" avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

 

3. Personuppgiftsansvarig

Restaurang NyaEtage, drivs av KAY Kitchen Food AB, org. nr 559226-0888, med adress Flöjelbergsgatan 2a, 431 35 Mölndal. KAY Kitchen Food AB är personuppgiftsansvarig för Behandlingen av dina Personuppgifter.

4. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter

Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter vi utför.

Ändamål

Kategorier av Personuppgifter

Laglig grund

För att kunna tillhandahålla försäljning och leverans av varor och tjänster på nyaetage.se eller i restaurangen.

·         Kontaktuppgifter

·         Personnummer

·         Konto- och betalningsuppgifter

Fullgörande av avtal om köp.

För att efterleva lagkrav, såsom bokföringslagen eller penningtvättslagen.

·         Kontaktuppgifter

·         Personnummer

·         Betalningshistorik

·         Korrespondens

·         Uppgifter om köp och eventuellt klagomål

Rättslig förpliktelse.

5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

KAY Kitchen Food AB Behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. Sammanfattningsvis sker Behandlingen i syfte att:

 • Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det köpeavtal som ingåtts med dig i samband med köp eller beställning;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; och
 • Följa tillämplig lagstiftning.

Vi samlar endast in de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra varor eller tjänster du efterfrågat, beställt eller köpt eller hur du kommit i kontakt med oss.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter, t.ex. vid ett köp, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra ditt köp eller din beställning eller att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

 

6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

Vid köp, beställningar, och viss marknadsföring

De Personuppgifter vi Behandlar vid genomförande av ett köp eller beställning på nyaetage.se eller i restaurangen

 1. För- och efternamn;
 2. Faktura- och leveransadress;

iii.            Telefonnummer;

 1. E-postadress;
 2. Betalningsuppgifter;
 3. Köphistorik

För att efterleva lagkrav

Vissa av de Personuppgifter som KAY Kitchen Food AB Behandlar används för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid misstanke om en defekt eller hälsovådlig vara. Det kan också krävas av bokföringslagen (1999:1078) eller penningtvättslagen (2017:630). Personuppgifter som Behandlas för att KAY Kitchen Food AB ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser är normalt sett:

 1. För- och efternamn;
 2. Telefonnummer;

iii.            Betalningshistorik;

 1. E-postadress;
 2. Personnummer;
 3. Korrespondens med dig; och

vii.            Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken vara du har köpt och eventuella klagomål på varan.

7. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Befintliga kunders Personuppgifter lagras endast i marknadsföringssyfte under 24 månader efter senaste köp. Om du inte önskar att vi sparar Personuppgifter för marknadsföringsändamål under denna tid är du välkommen att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

Personuppgifter som lämnas till oss och som inte leder till ett köp, raderas 24 månader efter att ditt ärende hos oss är avslutat.

För att möjliggöra för KAY Kitchen Food AB att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Vår kontaktinformation hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information av dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar KAY Kitchen Food AB såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi, om så är fallet, snarast att rätta till detta.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att KAY Kitchen Food AB, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 1. om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för;
 2. om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund;

iii.            om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål;

 1. om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt;
 2. om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller
 3. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

9. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

KAY Kitchen Food AB kan vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut dina Personuppgifter. Sådant utlämnande kan exempelvis ske till Polisen eller till Skatteverket.

Vid förändringar av KAY Kitchen Food AB verksamhet eller ägarförhållande i KAY Kitchen Food AB kan dina Personuppgifter även komma att delas till tredje part. För det fall KAY Kitchen Food AB säljer hela eller delar av sin verksamhet eller tillgångar, kan KAY Kitchen Food AB komma att lämna dina Personuppgifter till en potentiell köpare eller dess rådgivare.

KAY Kitchen Food AB kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande.
10. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar KAY Kitchen Food AB en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. KAY Kitchen Food AB vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. KAY Kitchen Food AB tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de Behandlar dina Personuppgifter med sekretess.

11. Tillsyn och efterlevnad

Om du på något sätt är missnöjd med hur vi Behandlar dina Personuppgifter eller om du anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten som för närvarande är Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se.

12. Ändring av Integritetspolicyn

KAY Kitchen Food AB förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy vid behov att uppdateras med anledning av förändringar avseende våra varor och tjänster.

Vi kommer att informera dig i god tid innan ändringarna i träder i kraft.

13. Kontakta oss

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

KAY Kitchen Food AB, org. nr 559226-0888
Flöjelbergagatsn 2a, 431 35 Mölndal
E-post: